Beste bestuursleden van de verenigingen in de NTTB afdeling Midden en andere betrokkenen,

Bijgaand de uitnodiging en de agenda voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de afdeling Midden op woensdagavond 12 mei 2021 aanvang 20.00 uur.

Op dit moment weten we nog niet of we deze ALV fysiek kunnen houden danwel opnieuw digitaal moeten houden. Wij hopen uiteraard het eerste. Voor het geval we voor deze ALV bij elkaar kunnen komen, zoeken we hiervoor een geschikte ruimte. Welke vereniging wil ons graag ontvangen? Betrokken vereniging moet een ruimte met ruim 60 stoelen kunnen aanbieden. Liefhebbers kunnen zich melden bij ondergetekende, via secretaris@nttb-midden.nl. In de bijlage staan ook de jaarverslagen 2020 van het afdelingsbestuur. U ontvangt t.z.t. nader bericht over locatie of vorm van de ALV.

Contributie
De Bondsraad heeft zaterdag 06-03-2021 in een extra vergadering ingestemd met het voorstel van het Hoofdbestuur voor een, eenvoudig geformuleerd: éénmalige contributieverlaging, cumulatief groot circa € 330.000,–, ten laste van het resultaat van de NTTB in 2021. Alle leden betalen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een contributie van € 5,– per kwartaal. Formeel gaat het om het besluit om af te zien van het in rekening brengen van het ‘competitiegerechtigd’ tarief van de contributie voor het voorjaar 2021. In plaats daarvan wordt volstaan met het in rekening brengen van het ‘niet-competitiegerechtigd tarief’ voor alle leden.

Innovatieve activiteiten
In deze Bondsraadsvergadering is nog eens bevestigd: de in 2020 door afdelingen niet bestede bedragen mogen in 2021 alsnog worden gebruikt voor innovatieve projecten. Daarbij gaat men ervan uit dat niet het gehele in 2020 niet bestede budget alsnog wordt aangevraagd. Als er binnen de afdeling nog plannen zijn voor extra projecten (naast het budget 2021) dan zullen wij deze indienen bij het bondsbureau. Wij attenderen de verenigingen erop dat er nog mogelijkheden zijn om ideeën aan te dragen voor een innovatieve activiteit. Stuur uw voorstellen naar secretaris@nttb-midden.nl.

Regionale TrainingsNetwerken (RTN’s)
Het Hoofdbestuur wil zelf meer regie voeren over de inhoud van de activiteiten en de structuur binnen de talentontwikkeling. Om tafeltennissend Nederland te versterken en meer keuze te hebben in de besteding van de eigen gelden voor talentontwikkeling heeft het Hoofdbestuur besloten een herstructurering binnen het talentontwikkelingsprogramma van de NTTB door te voeren. In de RTN’s worden meer talenten vanaf jongere leeftijd in een programma met hoge omvang regionaal in een Regionaal TrainingsNetwerk (RTN) opgeleid. De opzet van het plan is te vinden in de pdf Regionaal TrainingsNetwerk-beleid.

Leden- en verenigingsadministratie
Op 12-03-2021 is door het bondsbureau het document “Ledenadministratie – Informatie voor verenigingen 2021” naar alle verenigingen gestuurd. Hierin is onder andere belangrijke informatie te vinden betreffende het op tijd op- en afvoeren van de leden van de vereniging in het NTTB Administratiesysteem (NAS). Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor een correct ledenbestand. Aan de hand van het ledenbestand wordt de contributiefactuur gemaakt. Tevens is in deze mailing een overzicht opgenomen met de contributie voor 2021.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Bestuursleden van verenigingen zijn vanaf 01-07-2021 individueel en hoofdelijk aansprakelijk. De regels hieromtrent zijn aangescherpt in de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Een speciaal stappenplan helpt elke club ter voorbereiding op deze wet. Speciaal voor onze verenigingen heeft de NTTB hiervoor de webpagina WBTR ingericht.

Onderscheidingen
In de bondsraadsvergadering van 21-11-2020 is de Commissie Onderscheidingen formeel ingesteld. De Commissie is de werkzaamheden gestart en met ingang van 04-03-2021 zijn alle benodigde documenten op de NTTB webpagina onderscheidingen te vinden. Zie de aldaar opgenomen informatie. De NTTB wil het aanvragen van onderscheidingen graag laagdrempelig maken zodat ieder lid een aanvraag tot het toekennen van een onderscheiding kan doen bij de Commissie Onderscheidingen, mits voldaan wordt aan de daaraan gestelde voorwaarden.

Tot slot
Blijf gezond! Wij hopen zo snel mogelijk weer te kunnen tafeltennissen.

Met vriendelijke groeten,
Thijs van Veen
secretaris NTTB afdeling Midden
tel. 033-4726015 en 06-10112862
secretaris@nttb-midden.nl