Eind 2020 is in de Bondsraadvergadering de Visie van de Nederlandse Tafeltennisbond op de Wedstrijdsport gepresenteerd en vastgesteld. Niet alle leden en clubs zullen de speerpunten in de visie uit het hoofd kennen en daarom is het goed aan het begin van het nieuwe seizoen hieraan nog eens aandacht te geven. Niet dat er al veel veranderingen zichtbaar zijn in het nieuwe seizoen, want het gaat om langetermijnbeleid, maar veranderingen zijn wel het gevolg van de vorig jaar aangenomen Visie.

Competitie
Een verandering met ingang van dit seizoen is het spelen van 7 wedstrijden in de eerste en eredivisie. Op verzoek van de clubs is het dubbel weer terug. Hoewel dit geen gevolg is van de Visie sluit het er wel op aan: voor het verhogen van het spelplezier is onder andere als oplossingsrichting voorgesteld om de tijd die het spelen van wedstrijden kost (incl. reizen) ter verlagen. Een aspect dat naar voren komt in de vele onderzoeken die onder (oud-) spelers zijn gedaan de afgelopen jaren. En het sluit aan bij de wens om uniformiteit aan te brengen in het competitie-aanbod, te beginnen bij eerste en eredivisie, die nu ook weer als halfjaarcompetitie wordt gespeeld. Nadat de Visie in de Bondsraad van november vorig jaar is aangenomen, is de benodigde reglementswijziging vastgesteld in de Bondsraadvergadering van juni 2021 (bijlage 19). In dezelfde vergadering is een update gegeven van de uitwerking van de Visie en is een werkgroep gevormd (Bondsraadvergaderboek bijlage 23).

De genoemde uniformiteit in het competitie-aanbod, het verhogen van het spelplezier en/door het verlagen van de tijdsduur, betekent concreet dat in de 2e divisie met ingang van het najaar van 2022, ook 7 wedstrijden zullen worden gespeeld in plaats van 10. En in het najaar van 2023 geldt dat voor de 3e divisie. Zo ‘zakken’ de veranderingen steeds een laagje dieper in de verschillende competitieniveaus en kunnen clubs, spelers en wedstrijdsecretarissen hiermee tijdig rekening houden.

Jeugd
Een ander, hierop aansluitend traject is het Jeugdonderzoek, waarin ook nadrukkelijk is gevraagd naar ervaringen met de competitie, doorstroom naar de senioren en het aanbieden van toernooien voor de Onder 23 jaar categorie, zoals in Tilburg in november. En het belang van het hebben van een trainer, een reden om in 2021 maar liefst zeven Tafeltennistrainer 2 opleidingen te organiseren.

Voor de volledige Visie Wedstrijdsport verwijzen we naar de bijlage. De hoofdpunten uit de Visie zijn als volgt:

Missie
De NTTB wil er met haar wedstrijdsport zijn voor alle tafeltennisliefhebbers die graag competitief willen sporten. Dit doet zij door de competitie centraal aan te sturen, ondernemend en innovatief te zijn en uniformiteit aan te brengen in het competitie- en toernooiaanbod.

Visie
Het wedstrijdaanbod past bij de wensen en behoeften die relevant zijn voor spelers in de huidige tijd. De NTTB zorgt voor een aantrekkelijk, uitdagend en toegankelijk wedstrijdaanbod. Hierdoor is de wedstrijdsport één van de belangrijke pijlers voor het binden en verbinden van sporters aan een tafeltennisvereniging. Een centraal aangestuurd, doelgroepgericht en flexibel aanbod is van belang
voor de toekomstbestendigheid van de tafeltennisverenigingen en de tafeltennissport. Op elk niveau staan tafeltennisplezier en eigen prestatie centraal.

Randvoorwaarden

 • De wedstrijdsport staat open en is ook toegankelijk voor diverse (kwetsbare) doelgroepen
 • De wedstrijdsport wordt centraal aangestuurd
 • De wedstrijdsport voldoet aan de wensen van de doelgroep


Doelen

 • Passend wedstrijdaanbod leidt tot meer sportplezier en tevredenheid onder deelnemers aan
  wedstrijden, toernooien en competitie
 • Dit leidt tot meer spelers die deelnemen aan wedstrijden in competitieverband en toernooien
 • Doordat spelers langer lid blijven leidt dit tot ledenbehoud bij de verenigingen en de NTTB
 • Het langer behouden van leden leidt tot groei van de tafeltennissport

Oplossingsrichtingen
Om de missie en visie uit te dragen, de gestelde resultaten te behalen en invulling te geven aan het LTAD zijn er verschillende oplossingsrichtingen, of een combinatie hiervan, aangereikt uit andere
notities. Hieronder volgt een overzicht van deze suggesties, zodat deze in beeld blijven:

 • Aanpassen structuur competitie aan ledenontwikkeling
 • Aanbod en reglementen landelijk uniformeren
 • Wedstrijdaanbod aanpassen op doelgroep (flexibeler aanbod voor leden en niet-leden
  creëren)
 • Meer aandacht voor instroom en doorstroom en bijbehorend niveau (beginners vs ervaren;
  jeugd vs senioren)
 • Wedstrijdduur verkorten & effectiviteit van tijdsverbruik verhogen (incl. reistijden)

 

Wil je als club of als lid input leveren op de uitwerking van de visie, neem dan contact op met de werkgroep via Hoofd Wedstrijdsport Robbert Stolwijk.